Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

TAK - rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

NIE - rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane do PSZOK:

WAŻNE!

Przywiezione przez mieszkańca odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do pojemników i kontenerów znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

Przywożone odpady muszą być posegregowane wg ich kategorii,

Opakowania po substancjach niebezpiecznych nie powinny być uszkodzone.

Obowiązuje zakaz przekazywania do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów poprzez skanowanie  kodów kreskowych przyporządkowanych do danej nieruchomości, .

Przyjęcia odpadów dokonuje obsługa Punktu PSZOK.

Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone wyłącznie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z terenu Gminy Radzymin, którzy na podstawie złożonych deklaracji i wnoszonych opłat są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są po okazaniu kodu kreskowego dotyczącego danego rodzaju odpadu lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady za ostatni okres

Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem obsługi PSZOK, wg  kolejności przybycia,

Rozładunek pojazdów z przywiezionymi odpadami spoczywa na osobie oddającej odpady.

Właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu PSZOK jedynie odpady zebrane w sposób selektywny, opakowane tak aby przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je umieścić
we wskazanym miejscu lub pojemniku,

Odpady remontowe podlegają zważeniu na wadze znajdującej się na terenie Punktu PSZOK.

Obsługa PSZOK ma prawo do odmowy odbioru odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, pochodzących od dostawców nie ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami,

Operator PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów od osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu oraz w sytuacji gdy :

 1. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów jest inny niż rodzaj odpadów wymienionych w § 4 ust. 1,
 2. jeśli zostały dostarczone odpady nieposegregowane,
 3. w przypadku braku kodów kreskowych lub okazania potwierdzenia uiszczenia opłaty za odbiór odpadów,
 4. jeśli rodzaj, skład i ilość odpadów wskazuje ze nie zostały wytworzone w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności gdy istnieje uzasadnione podejrzenie ze zostały wytworzone w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, budowy, rozbiórki obiektów budowlanych, pochodzą z terenu innej gminy,
 5. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Adres PSZOK:

Radzymin, ul. Komunalna 8

Godziny otwarcia:

Regulamin 

Wersja XML