Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty, terminy, deklaracja

Od 1 stycznia 2022 roku zmienił się model naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach wielorodzinnych. Wprowadzone przez samorządy zmiany są wynikiem zmian ustawowych. Od 2022 roku opłata za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej w gminie Radzymin jest zależna od ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zabudowy jednorodzinnej oraz zwolnienie w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym nie uległy zmianie i wynoszą - 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i kompostującej odpady oraz 32 zł od osoby w przypadku braku kompostownika.

 

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od 1 stycznia 2022 roku wynosi 1,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej uiszcza opłatę jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za odbiór odpadów oraz rzeczywistej ilości metrów powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. W przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych została ustalona, zgodnie z wymogami prawnymi, podwyższona opłata za odbiór odpadów - 2,40 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie. Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

 

OPŁATY:

DOMY JEDNORODZINNE

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Brak opisu obrazka
Terminy wnoszenia opłat:

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę a zagospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłatę za każdy miesiąc należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu - Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie:

Segregacja odpadów jest obowiązkowa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach!

Czy wiesz, że:
 

 

 

 

 

Wersja XML