Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Burmistrz Radzymina
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin

 

Przetarg.png

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz obciążenia:

Radzymin-8-1.jpeg

Borki-20-4.jpeg

Łosie-149.jpeg

Nowy-Janków.jpeg

Zawady-.jpeg

 

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:
Nieruchomości ww. nie są przedmiotem zobowiązań.

Sposób i termin zagospodarowania:
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania  zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych działek. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

Miejsce przetargu:
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, Radzymin,
pokój nr 23 (sala konferencyjna), w terminach wskazanych w tabeli niniejszego ogłoszenia.

Forma i termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 8 września 2022 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosły wadium.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

 1. dowód wniesienia wadium,
 2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 3. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot,
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 5. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość,
 6. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzające tożsamość,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,  które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania  - załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzymin).

Komisja Przetargowa dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

Ważność przetargu:
Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie umowy:
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Odwołanie wyznaczonych przetargów:
Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszone przetargi, informując o tym  fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla Ogłoszenia o Przetargach.

Okres wywieszenia ogłoszenia:
Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
 2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
 3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie codziennej ogólnokrajowej – Puls Biznesu, oraz wywieszony na  tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w których znajdują się nieruchomości objęte ogłoszeniem.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)
e-mail:  geodezja@radzymin.pl

 

Plik do pobrania: PDFZałącznik nr 1 - do ogloszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Radzymin.pdf (148,98KB)

Wersja XML