Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 2027 (FEM 2021-2027)

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji społecznych, w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz do projektu FEM 2021-2027.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski zgłoszone po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Pliki do pobrania:

Wersja XML