Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kalendarz opłat i podatków gminnych dla firm

Przedstawiamy i przypominamy najważniejsze terminy, związane z podatkami i opłatami lokalnymi, istotne dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radzymin:

Zmiana formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zmiany formy opodatkowania można dokonać tylko raz w roku, na druku CEIDG-1, również on-line przez portal www.biznes.gov.pl, w terminie:

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu należy uiszczać w terminach:

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne składają deklarację na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia roku podatkowego i opłacają go w terminie:

Osoby fizyczne składają informację podatkową w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego bądź zmiany sposobu wykorzystania przedmiotów opodatkowania. Terminy płatności:

Jeżeli decyzja o wymiarze podatku nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Więcej informacji nt. podatku od nieruchomości na BIP: Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Termin składania deklaracji podatku od środków transportowych upływa dnia 15 lutego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po 15 lutego termin wynosi 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego. Terminy płatności:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Więcej informacji na BIP: Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych i uiszczanie podatku.

Podatek rolny

Osoby fizyczne składają deklarację podatkową w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego. Osoby prawne składają deklarację na podatek od nieruchomości do 15 stycznia roku podatkowego.

Terminy płatności podatku rolnego zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych to:

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin płatności zobowiązania podatkowego wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Więcej informacji na BIP: Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny

Podatek leśny

Osoby fizyczne uiszczają podatek leśny w terminach do:

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin płatności zobowiązania podatkowego wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoby prawne uiszczają podatek leśny do 15. dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na BIP: Składanie informacji i deklaracji na podatek leśny

Odbiór odpadów komunalnych

W zakresie odbioru odpadów z firm, przypominamy, że przedsiębiorcy są zobowiązani zawrzeć indywidualną umowę odbiór odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność. Zwolnione z tego obowiązku są tylko i wyłącznie przypadki, gdy w części lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej. Więcej informacji w artykule: Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów przez firmy i przedsiębiorstwa

Wersja XML