Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony ustny na wynajem lokalu użytkowego w Radzyminie przy ul. Traugutta 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Brak opisu obrazka

 1. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz sanitarną. 
 2. Ze względu na położenie lokalu (centrum miasta) Wynajmujący dopuszcza prowadzenie w lokalu  nieuciążliwych działalności gospodarczych w zakresie handlu i usług.
 3. Cena wywoławcza wynosi 50 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu 
 4. Termin przetargu: 18.11.2021 r.
 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 23 godz. 12:00 ( sala konferencyjna 2 piętro). 
 6. Koszty ewentualnego remontu, adaptacji i aranżacji lokalu ponosi Najemca. 
 7. Oprócz ustalonego w przetargu czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych tj. opłat za wodę, ścieki, nieczystości stałe i energię elektryczną ( po zawarciu umów z dostawcami ww. usług) oraz podatku od nieruchomości. 
 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób prawnych konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną. 
 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
 10. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą kwotę netto czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu. 
 11. Po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Burmistrza Radzymina wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, po zabezpieczeniu należności czynszowych wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 
 12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy i zabezpieczeniu należności czynszowych wynajmującego wekslem wraz z deklaracją wekslową o wartości dziesięciomiesięcznego czynszu brutto wylicytowanego w przetargu. 
 13. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie do 10 dni, licząc od dnia przetargu. 
 14. W przypadku gdy wygrywający przetarg zrezygnuje, nie zawrze umowy w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczy wierzytelności wynajmującego ww. wekslem, wadium ulega przepadkowi. 
 15. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony, na wniosek najemcy o ile najemca będzie regularnie wywiązywał się z opłacania czynszu i opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu. 
 16. Wylicytowana stawka czynszu z tytułu najmu lokalu będzie corocznie rewaloryzowana przez Wynajmującego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 17. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 


Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyny Rytel-Siłka 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Konstytucji 3 maja 19 (Budynek B)
pokój nr 14 ( I piętro) 
Tel.  22 667 68 83 lub 572 790 087 (w godzinach pracy Urzędu).


Do pobrania:

DOCXOgłoszenie o przetargu na lokal uzytkowy przy ul. Traugutta 1.docx
PDFOgłoszenie o przetargu na lokal uzytkowy przy ul. Traugutta 1.pdf

Wersja XML