Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021”

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.), które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaj zadania objętego konkursem: 

Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Radzymin, osób z niepełnosprawnościami, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.   

Brak opisu obrazka

Celem konkursu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego

wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gminy Radzymin poprzez: 

Termin i warunki składania ofert

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem oferty Główny specjalista ds. projektów i programów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu do kontaktu: 22 786-54-06 wewnętrzny 106, e-mail: , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka).


Pełna treść ogłoszenia dostępna jako:

 

Wersja XML